yandex
Ugrás a szöveghez
Akár ingyenes szállítás
Klímasemleges vállalat
Független tesztelés

Felhasználási feltételek

Ezek a feltételek ('feltételek') szabályozzák az hu.naturecan.com (a továbbiakban: a weboldal) weboldal felhasználói ('Ön' vagy 'Önnek') felhasználását és az alábbiakkal való kapcsolatát:

(i) Naturecan Ltd., amelynek regisztrált székhelye a Naturecan Ltd, Bank Chamber, Stockport, SK1 1AR.

(„mi”, „miénk” vagy „minket”). Kérjük, figyelmesen olvassa el őket, mivel azok befolyásolják a törvény szerinti jogait és kötelezettségeit. Ha nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, kérjük, ne lépjen be és ne használja a weboldalt. Ha bármilyen kérdése van ezekkel a feltételekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

1. Megállapodás

A Honlap használatával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy kifejezetten elfogadja a Naturecan Üzletszabályzatát és ahhoz kapcsolódó járulékos szabályzatokat (különösen az Elállási Jogról Szóló Szabályzatot, illetve az Adatvédelmi Szabályzatot) és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait (beleértve a legfrissebb adatait) a Naturecan átadja harmadik személyek részére, illetve adatokat szerezzen meg harmadik személyektől; beleértve (de nem kizárólagosan) a bankkártya, illetve hitelkártya adatait, illetve a bankkártyával, hitelkártyával történt fizetések kimutatásának adatait, továbbá a Felhasználó személyi azonosságának megállapítására, bankkártyája, vagy hitelkártyája érvényességi idejének megállapítására, a bankkártya illetve hitelkártya egyedi tranzakciónál történő azonosítására szolgáló adatokat.

A Honlap kommunikációs nyelve az angol és a magyar.

2. Változtatások

A Naturecan fenntartja a jogot, hogy:

2.1. az Üzletszabályzat időről időre történő megváltoztatására, minden változtatásnak annak megfelelő időben Honlapon történő közzétételével. A Felhasználó kötelezettsége, hogy a Honlapon a változásokról tájékozódjon. Minden változtatás azután tekinthető hatályosnak, hogy az a Honlapon előzetesen bejelentésre került. Amennyiben az új szerződési feltételeinket nem kívánja a Felhasználó elfogadni, abban az esetben kérjük tartózkodjon a Honlap további használatától. Amennyiben az új szerződési feltételek hatályba lépését követően tovább használja a Honlapot, azzal egyidejűleg azokat magára nézve kötelező érvényűként elfogadta;

2.2. a Honlapot, mint annak egészét, vagy egy részét, ideiglenesen, vagy véglegesen megváltoztassa, vagy törölje a Felhasználók előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül. Az ebből eredő esetleges károkért a Naturecan nem vállal felelősséget;

2.3. használatra alkalmatlanná tegye akár a Honlap által rendelkezésre bocsátott, akár a Felhasználó által választott jelszót, vagy azonosító kódot, amennyiben álláspontja szerint az, vagy annak használata nem felel meg általános szerződési feltételek bármelyik rendelkezésének.

3. Regisztráció

A Honlap használatával szavatolja, hogy:

3.1. jogosult a Naturecannel szerződés megkötésére (cselekvőképes és belátási képessége nem korlátozott);

3.2. elmúlt 18 éves (illetve nagykorú);

3.3. azon személyes adatok, melyet a regisztráció, illetve a szerződés megkötése (megrendelés feladása) során megadott, minden tekintetben valódiak, aktuálisak, teljes körűek és helytállóak, és ugyanakkor ezen adatok nem egy harmadik fél adatai.

3.4 Az ezen a weboldalon vásárolt termékek kizárólag magán- és háztartási célokra használja, nem pedig újraértékesítésre.

A személyes adatokban bekövetkezett bármilyen változásról haladéktalanul értesít minket az ügyfélszolgálatunkon keresztük e-mailben a következő címen: support-hu@naturecan.com

4. Adatvédelmi irányelvek

Az Ön személyes adatait bizalmasan kezeljük, és csak az adatvédelmi irányelveink szerint fogjuk felhasználni. A Honlap használatával a Felhasználó hozzájárulását adja adatai felhasználáshoz és szavatolja, hogy átadott adatai a valóságnak megfelelnek és érvényesek.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon vásárol, annak érdekében hogy azonosítására sor kerülhessen, meg kell adnia személyes adatait, így különösen teljes nevét, e-mail címét, számlázási címét, szállítási címét, bankkártya, vagy hitelkártya adatait, illetve egyéb fizetéssel összefüggésben felmerülő adatait. Kijelentjük, hogy ezen információk az angol adatvédelmi hivatal (Data Commissioner's office) előtt archiválásra kerülnek.

5. Felhasználók biztonságának védelme

Annak szavatolása érdekében, hogy a bankkártyájának, illetve hitelkártyájának adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerülnek felhasználásra, a Naturecan fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó nevét, címét és egyéb megadott személyes adatát a megrendelés feladásakor, illetve azt követően a megfelelő harmadik személyekkel felülvizsgálja, illetve felülvizsgáltassa.

A Naturecan kiemelten fontosnak tartja az internetes csalások megakadályozását. Tekintettel a bankkártyákkal és hitelkártyákkal összefüggésben elkövetett csalások világszerte tendenciálisan növekvő számára, a Naturecan kifejezetten törekszik arra, hogy minden megrendelés az átadott információk alapján megfelelően ellenőrzött legyen. A fentiek figyelembevételével, a felhasználók biztonságának védelme érdekében a Naturecan esetlegesen kapcsolatba léphet a Felhasználókkal és kérheti együttműködésüket a fenti adatellenőrzés során. A Naturecan haladéktalanul felveszi továbbá a kapcsolatot az illetékes szervekkel minden olyan tranzakció esetében, ahol a csalás veszélye fennállhat.

A Felhasználók a jelen Üzletszabályzat elfogadásával egyidejűleg ezen adatellenőrzést is kifejezetten elfogadják. Az adatellenőrzés során az átadott személyes információk, valamit az adatellenőrzés eredménye esetlegesen tárolásra kerülhetnek az erre illetékes angol Adatellenőrzési Tudakozóiroda által (Credit Reference Agency). A Naturecan biztosítja a Felhasználókat, hogy ezen tevékenység kizárólag a személyi azonosságának igazolására szolgál, a fizetőképesség vizsgálatára és a fizetőképesség minősítésére nem kerül sor. Minden adat, mely a Naturecan birtokába kerül, biztonságosan és az angol adatvédelmi törvénynek (Data Protection Act 1998) megfelelően kerül kezelésre.

6. Jogi megfeleltetés

A Honlapot kizárólag a jogszabályokkal összhangban és kizárólag a jogszabályok által megengedett célból lehet használni. A Felhasználó a Honlap használatával kifejezett egyetértését fejezi ki, azzal, hogy minden jogszabályi előírással egyetért. Kifejezetten elfogadja azt, hogy:

6.1. a Honlapra nem tölt fel, valamint a Honlapra nem továbbít semmilyen vírust, trójai falót, számítógépes férgeket, logikai bombákat, illetve bármilyen más olyan eszközt, mely alkalmas a számítógépek és a honlapok zavartalan működésének megakadályozására, illetve azok működését megakadályozhatja, megállíthatja, megzavarhatja;

6.2. nem tölt fel, illetve nem továbbít a Honlapra semmilyen olyan tartalmat,mely alkalmas arra, hogy azzal rágalmazást, becsületsértés valósítson meg, illetve trágár kifejezést tartalmaz, vagy ilyen jelentéstartalommal bír; valamint

6.3. nem kísérli meg a Honlapra, illetve a Naturecan szerverére történő illetéktelen behatolást, belépést, illetve a Honlap által tárolt, valamint azzal kapcsolatban lévő szerveradatok, egyéb számítástechnikai adatok megszerzését. Tilos a Honlap bármilyen számítástechnikai úton történő megtámadása, különös tekintettel denial-of-service attack, vagy DDoS támadás útján.

Ezen figyelmeztetés megsértése jogi következményeket von maga után, különös tekintettel arra, hogy ezen cselekmények a számítógéppel való visszaélésről (Computer Misuse Act 1990) szóló 1990. évi törvénybe ütköznek. A jogszabály megsértésének gyanúja esetén a Naturecan haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket, melynek következtében az illetékes hatóságokkal szorosan együttműködik a gyanúsított személy személyi azonosságának megállapítása és jogellenes cselekmény feltárása érdekében. Ilyen jellegű szabálysértés gyanújának észlelése esetén a gyanúsított Felhasználó azonnali hatállyal eltiltásra került a Honlap használatától.

A Naturecan nem vállal felelősséget DDoS támadás, bármilyen számítógépes vírus, vagy egyéb más káros technikai tartalom által okozott kárért, vagy veszteségért, melyek érinthetik a számítógépét, annak hardware és software eszközeit, vagy egyéb számítástechnikai adattartalmát, adatait, melyek a Honlap használata, illetve adatok Honlapra való feltöltése, vagy onnan való letöltése, link elhelyezése, vélemény írása által következtek be.

7. Kártérítés

Ön beleegyezik abba, hogy teljes mértékben megtéríti, megvédi és ártalmatlannak tart minket, munkatársainkat, igazgatóinkat, beszállítóinkat azonnal, bármilyen követeléssel, veszteséggel és költséggel szemben, ideértve az ésszerű ügyvédi díjakat is, amelyek a jelen Feltételek Ön általi megsértéséből származnak, vagy bármilyen egyéb kötelezettségből az, hogy Ön használja ezt a weboldalt, vagy bármely más személy, aki a személyes adataival a webhelyhez fér hozzá.

8. Linkek harmadik személyektől

Felhasználóinknak nyújtott szolgáltatásként a Honlapon esetlegesen megtalálhatóak olyan linkek, illetve tartalmak, melyek nem tartoznak a Naturecan ellenőrzése alá. A Naturecan felhívja a figyelmet arra, hogy vállal felelősséget ezen linkek, honlapok, illetve azok tartalma tekintetében, különös tekintettel arra, hogy azok nem tartoznak ellenőrzése, fejlesztése alá. Nem vállalja továbbá a felelősséget ezen honlapok adatvédelmi szabályzata, valamint adattartalma és azok által okozott vélt, vagy valós károk, veszteségek, szabálysértések tekintetében, melyek ezen külső honlapok, vagy az ott elhelyezett reklámok, hirdetések, termékek, szolgáltatások használata okoz, vagy okozhat.

9. Megrendelések

Minden megrendelés teljesíthetősége annak elérhetőségétől és elfogadhatóságától függ. Amennyiben a megrendelt termék esetlegesen mégsem érhető el, arról a Naturecan e-mailben (vagy egyéb más lehetséges módon, amennyiben e-mail cím nem került, vagy nem megfelelően került átadásra) tájékoztatja a Megrendelőt, akinek ezáltal lehetősége nyílik arra, hogy a termék elérhetőségét megvárja, vagy visszavonja a megrendelését.

Minden feladott megrendelést a termék, illetve a szolgáltatás ajánlatnak minősül. A Naturecan fenntartja a jogot arra, hogy ezen ajánlatokat időnként visszautasítsa. A megrendelés feladásának visszaigazolása - melyet a Naturecan a megrendelésnek a rendszerében történő regisztrációjakor automatikusan megküld megrendelőinknek - nem jelenti az ajánlat elfogadását a megrendelésben szereplő, illetve a Honlapon kínált termékek, illetve szolgáltatások tekintetében. A Felhasználó és a Naturecan között a szerződés akkor tekinthető létrejöttnek, amikor (i) a megadott bankkártya, hitelkártya, vagy PayPal egyenlegen a vételár terhelésre került, vagy (ii) a megrendelés a Felhasználó részére elküldésre került, a szolgáltatás nyújtása megkezdődött, illetve az (i). és a (ii). pontban meghatározott feltételek együttes teljesülése esetén a szerződés abban az időpontban tekinthető létrejöttnek, amikor a későbbi feltétel teljesült, s mikor a Naturecan a Felhasználó részére a megrendelés elküldésének visszaigazolását (a továbbiakban: megrendelés elküldésének igazolása) e-mailben elküldte (mely egyúttal a szerződés megkötésének igazolása) ,attól függően, hogy melyikük utóbbi.

A szerződés kizárólag azon termékek, illetve szolgáltatások vonatkozásában jön létre, melyek a megrendelés elküldésének igazolásán feltüntetésre kerültek. A Naturecan nem kötelezhető olyan termékek elküldésére, vagy szolgáltatás nyújtására, melyek ugyan a feladott megrendelés részei voltak, de a megrendelés elküldésének visszaigazolásán nem szerepelnek.

A Naturecan minden lehetséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a megrendelés információit, valamint annak fizetésével kapcsolatos adatokat – amíg az kizárólag a Naturecan birtokában van - biztonságban tartson. Amennyiben a Naturecan nem követ el hanyag adatkezelést, úgy ez esetben nem vállal felelősséget semmilyen, a Felhasználó által elszenvedett veszteségért, vagy sérelemért, amennyiben harmadik személy jogosulatlanul hozzáfér, vagy megszerez bármilyen olyan adathoz, mely a Felhasználó által került átadásra a Honlapra való belépés, vagy megrendelés feladása során.

A Naturecan nem járul hozzá a Honlapon található termékek továbbértékesítéséhez. Fenntartja a jogot minden olyan megrendelés törlésére, illetve felhasználói fiók, valamint Honlaphoz történő hozzáférés felfüggesztésére, melynél felmerül a továbbértékesítés gyanúja.

Amennyiben a megrendelés a Felhasználó által megadott szállítási címre megérkezik, azokért a Felhasználó vállalja a felelősséget. A Naturecan nem vállal felelősséget olyan megrendelések kiszállításáért, ahol a megrendelő helytelen, pontatlan szállítási címet adott meg, illetve a megadott szállítási címen nem került a megrendelés átvételre.

10. Elállási jog

Ha vásárolt terméket vagy szolgáltatást fogyasztóként (pl. magánhasználathoz, szemben az üzleti felhasználással), kérjük vegye figyelembe, hogy jogosult bármilyen velünk kötött szerződést felmondani attól a naptól számított 14 napon belül, amikor a termékek fizikailag a tulajdonába kerültek.

Ha ezt követően szeretne lemondani egy vásárlási szerződést, kérjük tekintse meg Visszatérítési Szabályzatunkat .

11. Árak és fizetés

A Honlapon feltüntetett árak az (annak aktuális mértéke szerinti) ÁFA-t tartalmazzák. A Naturecan fenntartja azonban a jogot arra, hogy árakat a Felhasználók előzetes tájékoztatása nélkül módosítsa (fenntartva azonban a Felhasználó azon jogát, hogy a megrendelés elküldésének visszaigazolásán feltüntetett árak a megrendelés nem módosítható vételárának minősülnek).

Amennyiben a megadott szállítási cím az Egyesült Királyságban van, abban az esetben további adó, illetve vám nem kerül felszámításra. Amennyiben a megadott szállítási cím az Egyesült Királyságon kívül van, esetlegesen felmerülhetnek a megrendeléssel összefüggésben felmerült egyéb költségek, díjak, adók, vámok, illetékek (beleértve esetlegesen az ÁFA-t is), melyek a szállítási cím szerinti ország által meghatározottak, és a szállítási cím szerinti országba történő szállítással összefüggésben merülnek fel, s melyeket a Honlapon feltüntetett árak nem tartalmaznak. Bármilyen ilyen addicionálisan felmerülő díjat a Felhasználó visel, annak Naturecan által történő átvállalására, megfizetésére nem kerül sor. A Naturecan felhívja a Felhasználói a figyelmét arra, hogy ezen esetlegesen felmerülő díjak országonként eltérőek lehetnek, erre tekintettel javasolja, hogy ezekről az arra illetékes (adóhatósági) szervektől tájékozódjanak.

A Honlapon fizetni lehet bármilyen online fizetésre alkalmas hitelkártyával, vagy betéti bankkártyával (melyek CVC/CV2 kóddal rendelkeznek).
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül is megvalósulhatnak. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
A megrendelés vételárának lefoglalására sor kerül annak elküldését, illetve a szolgáltatás nyújtásának megkezdését megelőzően.

Abban az esetben, ha esetlegesen az áraink a kasszánál, vagy a Honlap más részén hibásan kerülnének feltüntetésre, és az észlelésre kerül mielőtt a termékek elküldésre kerülnének, illetve a szolgáltatás nyújtása megkezdődne, abban az esetben fenntartjuk jogot a jelen Üzletszabályzat 8., illetve 9. pontjában rögzítettek szerint eljárni, figyelemmel arra hogy a Naturecan nem köteles a termékeket a hibásan feltüntetett áron elküldeni. A Naturecan különös gondot fordít ugyan arra, hogy a Honlapon feltüntetett árak mindig a valóságnak megfeleljenek, azonban alkalmankénti hibák előfordulhatnak. Amennyiben a Naturecan a megrendelt termékek, illetve szolgáltatások áraiban esetlegesen hibát észlel, felveszi a kapcsolatot a megrendelővel, aki ezzel egyidejűleg jogosult eldönteni, hogy megrendelését a korrigált áron fenntartja, illetve visszavonja. Amennyiben a megrendelés visszavonásra kerül (és az még nem került kiküldésre), azonban annak kifizetésére már sor került, a teljes vételár visszafizetésre kerül.

A Felhasználók kötelessége annak szavatolása, hogy az általuk fizetésre használt bankkártya, hitelkártya, illetve PayPal felhasználói fiók, az ő rendelkezésük alatt áll. Minden bankkártya, illetve hitelkártya felhasználó tudomásul veszi, hogy azok kibocsátója által, illetve előtt a fizetési eszköz (bankkártya) érvényessége és a Felhasználó jogosultsága ellenőrzésre kerül. Társaságunk nem vállal felelősséget a szállításból eredő késedelemért, illetve a megrendelt, de ki nem szállított termékekért, amennyiben az azért következik be, mert a bankkártya kibocsátója bármilyen okból elutasítja a fizetés teljesítését, illetve azt nem hagyja jóvá.

A megrendelések feladáskor a Felhasználók kedvezménykódokat használhatnak az egyes kedvezménykódok leírásánál meghatározott általános szerződési feltételek szerint. Ezen (speciális) feltételek korlátozhatják akár a kedvezménykód használatának jogosultságát, akár a megrendelés mennyiségét, mértékét, összegét. A Naturecan felhívja a Felhasználók figyelmét ezen általános szerződési feltételek áttanulmányozására, mielőtt a rendelés feladásra kerülne, különös tekintettel arra, hogy a Naturecan fenntartja a jogot arra, hogy töröljön bármilyen olyan megrendelést, melyek nem állnak összhangban ezen általános szerződési feltételekkel, még abban az esetben is, ha a megrendelés összege kifizetésre került (hivatkozással a jelen Üzletszabályzat 8.3. pontjára). Amennyiben bármilyen eltérés van a kedvezménykód vonatkozásában meghatározott általános szerződési feltételek és a jelen Üzletszabályzat között, abban az esetben a kedvezménykód általános szerződési feltételei tekintendőek irányadónak.

12. Vásárlásra való jogosultság

Annak érdekében, hogy az interneten vásárolhasson termékeket, és törvényesen kössön szerződéseket ezen a weboldalon, az angol törvények szerint:

Áruk és szolgáltatások vásárlásával Ön kijelenti, hogy 18 éven felüli, és felhatalmazza minket arra, hogy információt továbbítsunk (ideértve a frissített információkat is), hogy információkat szerezzünk harmadik felektől, ideértve, de nem kizárólag, az Ön betéti vagy hitelkártya számát vagy hiteljelentéseket a személyazonosságának hitelesítéséhez, a hitelkártya érvényesítéséhez, a hitelkártya kezdeti engedélyének megszerzéséhez és az egyedi vásárlási tranzakciók engedélyezéséhez.

13. Tulajdonjog védelme

A Honlap tartalma szerzői jogvédelem, védjegyoltalom, adatvédelem és egyéb szellemi jogvédelem alatt áll, tilos annak tartalmának, védjegyének használata, másolása. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Honlap tartalmának Felhasználók részére történő rendelkezésre bocsátásával ezen tulajdonjog nem sérül.

A Felhasználó jogosult előhozni és megtekinteni a Honlap tartalmát számítógépen, illetve azzal egyenértékű elektronikus eszközön (mobiltelefon, táblagép stb.), a tartalmat eltárolhatja elektronikus formában (nem jogosult ugyanakkor bármilyen szerverrel, vagy egyéb adattároló eszközzel történő hálózati összekapcsolásra), vagy kinyomtathatja annak tartalmát személyes, nem kereskedelmi célú használatra, megtartva a szerzői jogvédelemre és tulajdonjogra vonatkozó rendelkezéseket. Tilos a Honlapnak, illetve annak adattartalmának többszörözése, módosítása, illetve kereskedelmi célú másolata, megosztása vagy használata.

14. Felelősség kizárása

14.1. Az áruk szolgáltatása

14.1.1. Fenntartva a jelen Üzletszabályzat 14. pontjában foglaltakat, amennyiben a Naturecan nem tesz eleget a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseknek, abban az esetben kizárólag a Felhasználó által elszenvedett olyan veszteségekért felel, melyeket a Felhasználó kifejezetten a nemteljesítés következményeként szenvedett el (ha az szerződésből, magánjogi cselekményből – beleértve a gondatlanságot –, vagy általános kötelezettség megsértéséből adódik), s melyek az ÁSZF megsértésének előrelátható következményei.

14.2. A Honlap használata

A Naturecan nem vállal sem hallgatólagos, sem kifejezett felelősséget a Honlap tartalmáért, annak használatáért, illetve a használata során, vagy azzal összefüggésben felmerülő kellemetlenségekért. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Naturecan nem vállalja a felelősséget a Honlap biztonsága, valamint az ott szereplő személyes adatok, illetve Felhasználók által megadott bármilyen más információ vonatkozásában. A Felhasználók vállalják az internet használatával járó esetleges kockázatokat.

A Naturecan megtesz mindent annak érdekében, hogy a Honlap használata biztonságos legyen, beleértve annak tartalmát is, megóvva egyúttal annak jó hírét és kiváló minőségét, azonban nem vállal felelősséget a Honlapon esetlegesen feltűnő bármilyen hibáért, vagy mulasztásért, illetve a Honlap kimaradásáért, vagy a Honlapon elhelyezett információ használatával bekövetkezett eredményért, vagy egyéb technikai problémáért, melyet a Felhasználó a Honlap használatával tapasztal. Amennyiben bármilyen pontatlanság van a Honlap tartalmában, azt a Naturecan belátható időn belül korrigálja.

A Naturecan kizárja felelősségét különösen:

14.2.1. ha a Felhasználók számítástechnikai eszközei, mobileszközei, táblagépei, egyéb Honlap megtekintésére alkalmas eszközei és azok szoftverei nem kompatibilisek a Honlappal;

14.2.2. technikai problémákért, beleértve a Honlap hibás működését, vagy a Honlap működésnek kimaradásáért, szüneteléséért;

14.2.3. a Honlap pontatlanságáért, megbízhatatlanságáért, alkalmatlanságáért;

14.2.4. ha a Honlap nem felel meg a Felhasználó kívánalmainak.

Az alkalmazott joggal összhangban a Naturecan nem vállal felelősséget sem a Felhasználók, sem harmadik személyek irányába bármilyen, a Honlap használatból eredő, vagy annak használatával összefüggésbe hozhatóan véletlenszerűen elszenvedett károkét (mindkét feltétel vonatkozásában kár alatt értve korlátozás nélkül: valódi gazdasági veszteség, nyereségben bekövetkezett veszteség, üzleti veszteség, veszteség az előre várt megtakarításból, haszontalan ráfordítás, magánszféra megsértése, adatok megsértése), vagy egyéb nem közvetlen, speciális vagy büntető jellegű kártérítésért, továbbá bármilyen egyéb kárért, ami a Honlap használatából következett, vagy következhetett be.

15. Visszavonás

Amennyiben a jelen Üzletszabályzat bármely rendelkezése jogszabályellenesnek, semmisnek, vagy bármilyen okból érvényesíthetetlennek bizonyul, azon rendelkezés visszavontak tekintendő azzal, hogy az nem érinti az egyéb rendelkezések, illetve az Üzletszabályzat egészének érvényességét és érvényesíthetőségét.

16. Jogérvényesítés

Bármely jogsértés esetén a jogérvényesítés mellőzése nem jelenti egyéb rendelkezések jogkövetkezmények nélküli megsértésének lehetőségét és a jogérvényesítés mellőzését.

17. Személyi hatály

A jelen Üzletszabályzatban meghatározott szerződési feltételek a Naturecan és a Felhasználók között irányadóak és képezik a megrendelések, mint adásvételi szerződések alapját.

18. Jog és joghatóság

A jelen általános szerződési feltételeket Anglia és Wales anyagi jogi és eljárásjogi szabályaival összhangban kell alkalmazni (anyagi és eljárásjogi illetékesség kikötése). A felek közötti jogviták elbírálása az angol bíróságok illetékességébe tartozik.

19. Vélemények

Amennyiben a Felhasználó hozzászólást, véleményt küld a Naturecan részére, illetve tesz közzé a Honlapon, azzal egyidejűleg kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy azok vonatkozásában kizárólagos, szerzői jogdíj, vagy egyéb honorárium nélkül, örökös, visszavonhatatlan használati jogot adott a Naturecannek azok tartalmának használatára, sokszorosítására, másolására, módosítására, átdolgozására, közzétételére, idegen nyelvi fordítására, egyéb kreatív járulékos jellegű tevékenységre, terjesztésre, bemutatásra, bármelyik országban, bármilyen médiában.

A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Naturecan és annak használati jogának gyakorlói – amennyiben ennek igénye felmerül - jogosultak annak a névnek a használatára, amellyel a vélemény elküldésre, közzétételre került. A Felhasználó egyetértését fejezi ki, hogy lemond arról a jogáról, hogy a vélemény szerzőjeként feltüntetésre kerüljön és egyúttal arról is, hogy ezen jogának korlátozása tekintetében kifogást emeljen.

A Felhasználó kifejezetten vállalja, hogy megtesz minden szükséges további intézkedést annak érdekében, hogy a Naturecan jogosult legyen a fenti jogok gyakorlására, beleértve a Naturecan által kért magatartás tanúsítását, cselekedet végrehajtását, okirat átruházását, egyéb dokumentum rendelkezésre bocsátását.

A Felhasználó szavatol azért, hogy a Honlapon közzétett, illetve Naturecanhez elküldött tartalom, adat, vélemény, annak Naturecanhez való elküldése, illetve közzététele időpontjában kizárólag a Felhasználó tulajdonában áll, illetve annak felhasználásnak joga őt megilleti, így különösen:

i) a vélemény tartalma és annak adati pontosak, helytállóak;

ii) a Felhasználó által közzétett, illetve elküldött tartalom, illetve az adatok használata nem sért semmilyen alkalmazandó Naturecan irányelvet, illetve az nem sért semmilyen természetes, vagy jogi személyt, jogi személy nélküli gazdasági társaságot (különös tekintettel arra, hogy annak tartalma nem becsületsértő, illetve rágalmazó). A Felhasználó egyetért azzal, hogy kártalanítja a Naturecant minden olyan harmadik személy által emelt panasz vonatkozásában, melyek ezen pont megsértéséből erednek.

A vélemény írójának győztese e-mailben kerül értesítésre.

20. Játékokra vonatkozó szabályzat

A jelen szabályzat rendelkezései irányadóak minden, a Naturecan által szervezett játékra, kivéve, ha bármelyik, Naturecan által szervezett játék szabályai másként rendelkeznek.

A Naturecan fenntartja a jogot, hogy a jelen feltételeket előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa. A Naturecan nem vállal semmilyen felelősséget bármilyen közvetve, vagy közvetlenül okozott kárért, veszteségért.

A játékban részt vevő személyek az abban való részvételük által elismerik, hogy a jelen szabályzatot elolvasták és megértették. A Naturecan döntése minden esetben végső, kötelező erejű, s e tekintetben nem bocsátkozik semmilyen vitába.

A játékokban nem vehetnek részt a Naturecan alkalmazásában álló személyek, illetve azok közvetlen hozzátartozói, illetve bármilyen más személy aki közvetlenül érintett bármely játék szervezésében. A játékokban kizárólag nagykorú, cselekvőképes, magyar lakcímmel rendelkező magánszemélyek vehetnek részt.

A játékokban kizárólag azon személyek vehetnek részt, akik arra a játékban megjelölt határidőig jelentkeznek. A Naturecan nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért, technikai problémákért, illetve technikai korlátokból eredő problémákért. A Naturecan nem vállal semmilyen felelősséget a játékban részt vevő személyek által közölt tartalommal összefüggésben. A Naturecan nem vállal felelősséget a játékban való részvételi feltételeknek, a játék tartalmának és/vagy céljának esetleges félreértelmezéséért, valamint az ebből eredően adott helytelen válaszokért.

A Naturecan fenntartja a jogot, hogy a játékból bárkit, előzetes tájékoztatás nélkül kizárjon, különösképpen ha csalás gyanúja áll fenn, ha nem megfelelő technikai eszközöket használtak, illetve azokat a játékkal összeegyeztethetetlen módon használták.

A játékban részt vevő személyek felelősek az internet használatából eredő költségeikért.

Naturecan nem vállal semmilyen felelősséget:

(i) azért, ha a játékban részt vevő személyek nem felelnek meg a jelen általános szerződési feltételekben meghatározottak szabályoknak;

(ii) semmilyen olyan következményekért, melyek a játékban részt vevő személyeknek a játék megzavarásából, késedelméből, tévedéséből, félreértelmezéséből erednek;

(iii) bármilyen szerver, vagy rendszer meghibásodásáért, illetve az internetkapcsolat hibájáért, valamint ezek hozzáférhetetlenségéért, rendszertelen működéséért.

Amennyiben az kifejezetten másképpen meghatározva nincs, a játékok támogatója és elősegítője alatt a Naturecant kell érteni.

20.1  Díjak, nyeremények

Amennyiben bármilyen okból a játék során meghirdetett díj nem elérhető, a Naturecan fenntartja a jogot, hogy azt helyettesítse egy hasonló, vagy értékeben megegyező termékkel.

Egy háztartásban élők számára kizárólag egy díjat lehet kiosztani.

A díjakat készpénzre váltani, más díjra cserélni, vagy átruházni nem lehet.


20.2 Értesítések

A nyertes neve véletlenszerű sorsolás útján kerül kiválasztásra a helyes választ adott (vagy a játék leírásában meghatározott egyéb feltételeket helyesen teljesítő) játékosok közül, a játék Naturecan által meghatározott időpontjának lezárását követően.

A játék nyertese, annak kisorsolását követően, 28 napon belül került értesítésre.

Amennyiben a játék nyertese, annak értesítését követően bármilyen okból 28 napon belül nem veszi át a díját, nem adja meg a Naturecan által kért szükséges adatokat a díj átadásához, illetve a Naturecan mindent megtett annak érdekében, hogy a játék nyertesét értesítse, azonban e tekintetben a fentiekben meghatározott 28 napon belül nem járt sikerrel, akkor a nyereményt megsemmisíti.

Egy játék során egy nyertes számára (egy email cím) kizárólag egy nyeremény sorsolható ki. A nyertesek listája a játékban részt vevő személyek számára, kérésükre, hozzáférhető.

A nyertesek névsorát a Naturecan weboldalán, Facebook, Instagram, Twitter oldalán, vagy egyéb közösségi oldalán közzéteheti.

20.3 Díjak, nyeremények átvétele

Amennyiben a nyeremény átvétele utazást von magával, akkor az utazás megszervezése és költsége a nyertest terheli, hacsak annak ellenkezőjéről a játék kifejezetten nem rendelkezik.

A díjak, nyeremények érvényességi idejének, illetve felhasználásnak módja korlátozott lehet.

Amennyiben a nyeremények hozzáférhetővé tétele harmadik fél által történik, abban az esetben a játék nyertese köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a nyereményét ezen harmadik személytől átvegye (így különösen a harmadik személy által kért adatok megadása stb.). A Naturecan nem vállal felelősséget harmadik személyek által tett nyilatkozatért, vagy azok cselekedeteiért.

21 Ajánlatok / kedvezmények

Webhely / kiválasztott elem kedvezmények

A kosárban alkalmazott árengedmény, nem vonatkozik ajándékokra és más promóciós termékekre. A kedvezmény maximális értéke és százalékos aránya a promóciótól függ.

Lépcsős kedvezmények

Kedvezményt adunk, ha az ajánlat követelményei teljesülnek. A maximális kedvezmény értéke és százalékos aránya a promóciótól függ.

Csökkenő kedvezmények

A kedvezmény százalékos értéke idővel csökken, az ajánlat szerint. A maximális kedvezmény értéke és százalékos aránya a promóciótól függ.

Volt / most leárazás

A termékekre automatikusan alkalmazva van kedvezmény a termékoldalakon látható módon. Bizonyos esetekben a Volt/ Most árképzés összevonható egy kedvezménykóddal, ez azonban a promóciótól függ.

Ajándékok

Ajándék (ok) automatikusan bekerül a kosárba, ha az ajánlat követelményei teljesülnek. Bizonyos esetekben az ajándékokat manuálisan kell betenni a kosárba, erről további információt biztosítunk.

Ingyenes szállítás

A pénztárnál alkalmazott kedvezmény megegyezik az adott országbeli szállítási költségekkel. Más országokba történő szállítás továbbra is díjköteles lehet. 

Multi-Buy

A kedvezmény a legolcsóbb kosárba rakott cikkre vonatkozik, amely megfelel a promóciós feltételeknek.

Kivételek

Az ajándékutalványok és más, kifejezetten feltüntetett termékek mentességet élveznek. Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor módosítsuk az akciókban nem szereplő termékek listáját. Megrendelésenként csak egy kedvezménykód alkalmazható.